محدوده فعالیت

ZaminNegar
df
 • نقشه‌برداري زمینی: شامل تهیه نقشه‌هاي توپوگرافی اعم از منطقه‌اي، شهري و نقشه‌هاي کاداستر، نقشه‌برداري و پیاده کردن طرح‌ها شامل مسیرها، خطوط لوله، انتقال نیرو، نقشه‌هاي شهري و ثبتی، تهیه پروفیل‌هاي طولی و عرضی و تجمیع و افراز زمین، تعیین و اندازه‌گیري نقاط کنترل زمینی عکسی، همچنین تهیه مدل ارتفاعی رقومی در مواردي که جمع‌آوري اطلاعات آن به روش زمینی است. انجام پردازش‌هاي کارتوگرافی براي ارائه و چاپ محصولات.

 • میکروژئودزي: شامل نقشه‌برداري تونل و معدن، عملیات میکروژئودزي، مطالعات جابجایی و رفتارسنجی سازه‌های طبیعی و مصنوعی از جمله گسل‌ها، سدها و ابنیه فنی و نیز گسترش شبکه‌هاي ژئودزي و ترازیابی دقیق.

   

 • فتوگرامتري: شامل تبدیل عکس‌هاي هوایی و ماهواره‌اي به نقشه، تهیه انواع نقشه‌هاي عکسی و تصویري، فتوگرامتري برد کوتاه، انجام خدمات سنجش از دور، پردازش تصاویر و انجام تصحیحات هندسی و مسطحاتی، رفع جابجایی‌های ناشی از اختلاف ارتفاع، انجام تصحیحات طیفی، استخراج اطلاعات و تفسیر داده‌هاي ماهواره‌اي و تعیین پوشش و کاربري‌های اراضی و تهیه مدل ارتفاعی رقومی (DTM,DEM,DSM).

   

 • هیدروگرافی: شامل عمق‌یابی و تهیه نقشه از بستر دریاها و رودخانه‌ها، انجام مطالعات جزر و مدي، جریان‌سنجی حرکت آب، محاسبات و تهیه جداول مربوطه، پیاده‌سازی موقعیت سکوهاي حفاري، چاه‌هاي نفت و گاز در دریا، نمونه‌برداري از کف دریاها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها.

   

 • سیستم‌هاي اطلاعات مکانی (GIS): شامل طراحی و ایجاد سیستم‌هاي اطلاعات مکانی (GIS)، سیستم‌هاي اطلاعات زمینی (TIS)، کاداستر، نقشه‌برداري خودکار و مدیریت زیرساخت (AM/FM)، انجام عملیات رقومی‌سازی نقشه (Digitizing)، جمع‌آوري و آماده‌سازي اطلاعات مکانی به منظور ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS Ready)، جمع‌آوری، پیش پردازش، انجام عملیات داده‌آمایی و پردازش اطلاعات توصیفی برای ورود به GIS، پردازش‌هاي کارتوگرافی و ترسیم رقومی نقشه‌هاي تهیه شده، طراحی و ایجاد سیستم‌هایی که مبناي اطلاعات یا فناوري‌هاي بکار رفته در آنها مکانی می‌باشد مانند: AVL، LBS و … . ارایه مشاوره، طراحی و همکاري در پیاده‌سازي زیرساخت‌هاي داده‌هاي مکانی (SDI)، تألیف و تدوین نقشه‌هاي موضوعی، توریستی، گردشگري، راهنماي شهري و کشوري و اطلس، ترسیم و ارایه کلیه نقشه‌ها اعم از توپوگرافی، جغرافیایی، زمین شناسی و … و سایر امور کارتوگرافی تا مرحله چاپ.

   

 • خدمات اقتصادی و برنامه‌ریزی: شامل مشاوره، راهنمایی، برنامه‌ریزي آموزشی، پژوهشی وکمک‌هاي عملیاتی است، در رابطه با:

   

 • مشاوره در امر سرمایه‌گذاري، شناسایی فرصت‌هاي سرمایه‌گذاري، بررسی و ارزیابی بازار،

   

 • مطالعات پیش‌امکان‌سنجی و امکان‌سنجی فنی، اقتصادي و مالی طرح‌ها و پروژه‌ها،
 • طراحی، برنامه‌ریزي و مدیریت سرمایه‌گذاري، مکان‌یابی، مدل‌سازي، بررسی مسائل اقتصادي، بررسی‌هاي بخشی، برنامه‌ریزي و بودجه‌بندي و بطورکلی تکنیک‌ها و روش‌هایی که در زمینه اقتصادي مورد نیاز صنعت، بخش یا سازمان می‌باشد،

   

 • ارائه مشاوره در زمینه قوانین و مقررات، مزایا، مشوق‌ها و تسهیلات سرمایه‌گذاري خارجی در کشور، انجام مذاکرات فنی فی‌مابین سرمایه‌گذاران خارجی با صاحبان طرح‌هاي سرمایه‌گذاري و شرکاي داخلی،

   

 • مدل‌سازي انواع روش‌هاي تامین مالی به ویژه روش‌هاي نوین مشارکتی تأمین مالی بین‌المللی، نظارت بر اجراي طرح‌هاي سرمایه‌گذاري و تجزیه و تحلیل مسئولیت‌هاي مدنی و حقوقی شرکا در طرح‌ها.

   

 • ارائه خدمات مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت طرح‌های مرتبط با خطوط انتقال نفت و گاز، شبکه‌های توزیع و ایستگاه‌های کاهش فشار گاز و انجام:

   

 • امکان‌سنجی فنی و اقتصادي، بهینه‌سازي و طراحی مقدماتی و تفصیلی تأسیسات تلمبه‌خانه‌ها، ایستگاه‌هاي کمپرسور، انبارها و مخازن ذخیره، پایانه‌هاي نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز و تأسیسات کاهش فشار،

   

 • کلیه کارهاي تأسیسات جانبی، سازه‌های صنعتی و سیویل مربوط و نظارت بر کلیه مراحل عملیاتی اجرا، نصب و راه‌اندازي خطوط انتقال نفت و گاز تأسیسات تقلیل فشار و شبکه‌های توزیع گاز.

   

 • انجام مطالعات اولیه، امکان‌سنجی، شناخت و تعیین نیازهاي اطلاعاتی سازمان‌ها، برنامه‌ریزي فناوري اطلاعات، طراحی کلی و تفصیلی سیستم‌هاي عملیاتی و اطلاعاتی نرم‌افزاري، نظارت بر اجرا و پیاده‌سازي و آموزش سیستم‌هاي طراحی شده، نگاهداري و اصلاح و بهبود بخشیدن به سیستم‌هاي مذکور و آموزش، مشاوره و تحقیق در زمینه کاربرد موثر فناوري اطلاعات در سازمان‌ها و مؤسسات.

   

 • برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های علمی- فنآوری، انجام خدمات پژوهشی و طرح‌های تحقیقاتی در زمینه‌های تخصصی نقشه‌برداری، ژئودزی و میکروژئودزی، فتوگرامتری، هیدروگرافی، GIS، سیستم‌‌های اطلاعاتی و طرح‌های نرم‌افزاری، خطوط انتقال، شبکه های توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار گاز، مطالعات و برنامه‌ریزی‌های فنی- اقتصادی.
RS1
ZaminNegar