فتوگرامتری

فتوگرامتری و سنجش از دور

⦁ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻬﭙﺎد ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ
⦁ دريافت سفارش و انجام عمليات پرواز ( عکسبرداری هوايي ) در مقیاس های مختلف در سریع ترین زمان ممکن

⦁ تبديل عکسهای هوايي و ترسيم و کارتوگرافی در مقياس های مختلف جهت تهیه نقشه های توپوگرافی و کاداستر بخصوص در مکان های دارای معارض و صعب العبور
⦁ جمع آوری ، پردازش ، کنترل ، تلفيق و تحليل انواع اطلاعات سنجنده های ماهواره ای ، GPS
⦁ طراحی و پياده سازی خط توليد داده های مکانی ( نقشه های سه بعدی رقومی ) با استفاده از تصاوير ماهواره ای ، هوايي و برد کوتاه
⦁ پياده سازی مدلهای واقعيت گرای سه بعدی مجازی شهرها بر مبنای داده های مکانی
⦁ مدل سازی سه بعدی قطعات صنعتی و آناليز تغيير شکل و جابجايي سازه ها به روش برد کوتاه (VISION METROLOGY SYSTEM )
⦁ بکار گيری همزمان تصاوير ماهواره ای ، هوايي و نقشه های زمانبندی به منظور آناليز و پالايش ميزان تغييرات
⦁ پردازش تصاوير ، تشخيص الگو و پياده سازی سيستم های هوشمند تصاوير ثابت و ويدوئی
⦁ طراحی و پياده سازی نرم افزارهای تخصصی کاربردی ، به منظور اتوماسيون الگوريتمهای سنجش از دور ،فتوگرامتری
⦁ بکارگيری تکنيک های مطرح در هوش مصنوعی در اتوماسيون مراحل مختلف استخراج ،طبقه بندی ، تشخيص و بازسازی اشيا
⦁ عمليات زمينی استرو (تعيين موقعيت نقاط کنترل عکسي)

⦁ تهيه پروفيل هاي طولي و عرضي (رودخانه ، راه ، خطوط انتقال،…) زمین طبیعی و ترسیم خط پروژه ومحاسبه حجم عملیات خاکی