سیستم های اطلاعات مکانی (GIS)

سیستم های اطلاعات مکانی (GIS)

⦁ امکان سنجی ، نياز سنجی ، مدلسازی ، طراحی ،تدوين استراتژی ، پياده سازی و ايجاد سيستم های اطلاعات مکانی (SDI)
⦁ جمع آوری و اماده سازی اطلاعات مکانی و توصیفی جهت ورود به سیستم های اطلاعات مکانی و تحلیل آن

⦁ ايجاد و پياده سازی زير ساخت اطلاعات مکانی و توصيفی جهت ورود به سيستم های اطلاعات مکان مرجع
⦁ پياده سازی و بکارگيری سيستم های هوشمند جهت بهينه سازی حل مسائل و کمک به تصميم گيری های مکان مبنا
⦁ بکارگيری فنآوری اطلاعات مکانی در راستای طراحی و پياده سازی سيستم های موقعيت مکان مبنا و سيستم های اطلاعات مکان همراه
⦁ طراحی و پياده سازی نرم افزارهای مورد نياز به منظور کاربری بهتر و تخصصی کردن سيستم های اطلاعات مکانی
⦁ نمايش داده های مکانی در محیط WEB و انجام آناليز های مکانی ( پياده سازی WEBGIS )
⦁ انجام پروژه ای مکانیابی به منظور يافتن مکان بهينه ومناسب جهت عوارض مورد نظر
تحلیل شبکه های آب و برق و گاز و معابر و ….