هیدروگرافی

image10

هیدروگرافی

⦁ عمق يابي و تهيه نقشه هاي هيدروگرافي از بستر رودخانه ها،درياچه ها ، سدها و ….
⦁ تهيه نقشه های بزرگ مقياس اجرايي جهت احداث بنادر ، اسکله ها ، موج شکن ها در آبهای ساحلی
⦁ تهيه چارت های ناوبری بر اساس استانداردهای جهانی IHO
⦁ تهيه نقشه های بزرگ مقياس اجرايي جهت احداث سکو های نفتی در آبهای دور از ساحل
⦁ نمونه برداری از بستر دريا
⦁ مشاهدات جزر ومدی و آناليز اطلاعات آن