نقشه برداری زمینی

نقشه برداری زمینی

⦁ نقشه برداری خطوط لوله و خطوط انتقال نیرو و تهیه نقشه های بیلت و ازبیلت
⦁ تهيه نقشه هاي توپوگرافي( منطقه ای ، شهری و نقشه های کاداستروثبت املاکی و …) در مقياسهاي مختلف و تهيه مدل رقومی زمين وترسيم اتوماتيک نقشه ها

image3
image4
image5

⦁ تهيه پروفيل هاي طولي و عرضي (رودخانه ، راه ، خطوط انتقال،…) زمین طبیعی و ترسیم خط پروژه

⦁ محاسبه حجم عمليات خاکي ( خاکبرداري ،خاکريزي)
⦁ تعيين موقعيت نقاط با استفاده از GPS های چند فرکانسه در سیستم های مختلف (شمیم، هدی و…)

⦁ پياده سازی طرحهای مختلف اجرایی شامل مسيرها ،خطوط لوله ،انتقال نيرو ،نقشه های شهری و ثبتی ،تونل
⦁ مشاوره و نظارت نقشه برداری بر اجرای پروژه های راه سازی ، راه آهن
⦁ مشاوره و نظارت نقشه برداری بر اجرای پروژه های خطوط انتقال آب ، گاز ، نيرو و شبکه های آبياری