میکروژئودزی

میکروژئودزی

⦁ عمليات ميکروژئودزي و مطالعات جا به جايي گسل ها
⦁ عملیات رفتارسنجی سازه های بزرگ چون سد، نیروگاه ها و برج ها